Zapytanie ofertowe
realizowane w ramach projektu
„Budowa i wdrożenie innowacyjnego, informatycznego systemu zarządzania hotelem”

Informujemy, że firma elliteq wybrała wykonawcę projektu - będzie nim firma MZ Studio Mariusz Zapała.

 1. INFORMACJE OGÓLNE:
  1. ZAMAWIAJĄCY
   "ELLITEQ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
   ul. J. Gallusa 12
   40-594 Katowice
   NIP 6342845005
  2. Zapytanie ofertowe prowadzone jest zgodnie z zasadami konkurencyjności na podstawie „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”
  3. Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. 2010r., Nr 113, poz.759 ze zm.).
 2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
  1. Przedmiotem zamówienia jest: opracowanie informatycznego systemu zarządzania hotelem
  2. Szczegółowe warunki zamówienia / parametry techniczne:
   (Z uwagi na konieczność ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa ogranicza się zakres opisu przedmiotu zamówienia do niezbędnych informacji, przy czym pozostałe niezbędne do realizacji zamówienia informacje zostaną przesłane zainteresowanym wykonawcom/dostawcom na pisemną prośbę po uprzednim złożeniu przez zainteresowane podmioty zobowiązania do zachowania poufności w odniesieniu do przedstawionych informacji.)
   Przedmiotem zamówienia jest opracowanie w pełni funkcjonalnego innowacyjnego informatycznego systemu zarządzania hotelem. System powinien pracować w modelu B2B jako e-usługa. Zakres planowanych funkcjonalności systemu dostępny będzie na pisemną prośbę zainteresowanych po złożeniu przez potencjalnych wykonawców stosownego oświadczenia o zachowaniu poufności. Ponadto system powinien także umożliwiać integracje z aplikacjami i urządzeniami zewnętrznymi, których wykaz zostanie przekazany na pisemną prośbę zainteresowanych po złożeniu przez potencjalnych wykonawców stosownego oświadczenia o zachowaniu poufności.
   KOD CPV: 48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
  3. System musi zostać opracowany w oparciu o środowisko programistyczne „elliteq App-Engine”
  4. Oferent musi zagwarantować minimalny okres gwarancji wynoszący 24 miesiące – dłuższa gwarancja stanowić będzie przedmiot oceny oferty zgodnie zawartym w zapytaniu opisem
  5. Oferent musi zagwarantować minimalny czas reakcji na zgłoszenia o nieprawidłowościach – 2 dni
  6. Oferent musi zagwarantować maksymalny czas naprawy/usunięcia zgłoszonej wady – 30 dni - – krótszy czas naprawy/usunięcia wady stanowić będzie przedmiot oceny oferty zgodnie zawartym w zapytaniu opisem
  7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
  8. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.
 3. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
  1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 10 miesięcy
 4. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
  1. W niniejszym postępowaniu mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani, którzy spełniają warunki określone w niniejszym zapytaniu oraz nie są wykluczeni z postępowania na podstawie zapisów niniejszego zapytania.
  2. W niniejszym postępowaniu mogą wziąć udział zainteresowani którzy:
  3. Posiadają znajomość i umiejętności programowania w ramach środowiska programistycznego i narzędzi programistycznych, na bazie których oparty jest przedmiot zamówienia
  4. Posiadają minimalne doświadczenie w pracy w w/w środowisku programistycznym – 3 lata.
  5. Weryfikacja oferentów w zakresie wykluczeń dokonywana będzie na podstawie oświadczenia składanego wraz ofertą.
  6. Weryfikacja oferentów w zakresie posiadania doświadczenia weryfikowana będzie na podstawie oświadczenia składanego wraz z ofertą
  7. Weryfikacja oferentów w zakresie znajomości środowiska programistycznego weryfikowana będzie na podstawie – testu kwalifikacyjnego (warunkiem pozytywnej oceny jest osiągnięcie przez oferenta lub conajmniej 1 jego pracownika pozytywnego wyniku testu)
 5. KRYTERIA OCENY OFERTY
  1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
   • Cena – waga 35%
   • czas naprawy/usunięcia zgłoszonej wady- waga 25%
   • Długość gwarancji – waga 40%
  2. Sposób przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny:
   • Cena
    Liczba punktów będzie przyznana zgodnie z następującym wzorem:
    P = Cmin / Cbo x 100% Gdzie: P – Liczba punktów przyznanych badanej ofercie, przy czym 1% = 1 pkt
    Cmin – najniższa cena zaoferowana w badanych ofertach Cbo – cena badanej oferty
   • Czas naprawy/usunięcia zgłoszonej wady
    P = (30 - LiczbaDniNaprawy) * (100/29) Gdzie: 1D = 100%
    30D = 0% 1 <= LiczbaDniNaprawy <= 30
   • Długość gwarancji (w miesiącach)
    P = (LiczbaMiesięcyGwarancji - 24) * (100% / 24) Gdzie: 24M = 0 %
    48M = 100 % 24 <= LiczbaMiesiecyGwarancji <= 48
 6. OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
  1. Ocena formalna ofert polegać będzie na weryfikacji spełnienia przez oferenta warunków opisanych w niniejszym zapytaniu dotyczących kwalifikowania się oferenta oraz oferty tj.
   1. czy oferent nie jest wykluczony z możliwości składania ofert?
   2. czy oferta została przygotowana zgodnie z wymaganiami zapytania?
   3. czy oferta została złożona w określonym terminie oraz w sposób określony w zapytaniu?
   4. czy złożona oferta zawiera informacje niezbędne do dokonania oceny punktowej?
   5. czy parametry techniczne zaoferowanych urządzeń są zgodne z wymaganiami zamawiającego?
  2. Oferty niespełniające któregokolwiek z kryterium zostaną odrzucone
  3. W ocenie punktowej wezmą wyłącznie te oferty które spełniać będą kryteria formalne
  4. Każdej ofercie spełniającej kryteria formalne przyznane zostaną punkty zgodnie z wzorem określonym w pkt. V.2
  5. Następnie liczba przyznanych punktów w danym kryterium zostanie pomnożona przez wagę określoną w pkt. V.1
  6. Wybrana zostanie oferta z najwyższą liczbą punktów
 7. TERMIN, MIEJSCE I WARUNKI SKŁADANIA OFERT
 8. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. lub też dostarczona osobiście na adres zamawiającego: Elliteq Sp. z o.o. ul. J. Gallusa 12, 40-594 Katowice, nie później niż do dnia 16 stycznia 2017 r. do godz. 12:00
  1. Składana oferta powinna:
   • zawierać cenę netto, VAT, brutto
   • zawierać datę sporządzenia,
   • zawierać termin ważności oferty,
   • zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, adres e-mail, numer NIP,
   • być podpisana przez wykonawcę/dostawcę,
   • zawierać specyfikację techniczną oraz warunki gwarancji i serwisowania
   • zawierać inne informacje, które są niezbędne do dokonania oceny oferty zgodnie z opisanymi kryteriami:
    • gwarancja podana jako liczba miesięcy
    • czas naprawy/usunięcia zgłoszonej wady- w dniach
   • zawierać oświadczenie o braku wykluczenia z postępowania
  2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
  3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
  4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
  5. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów poprzez zamieszczenie wyników postępowania na stronie internetowej zamawiającego,
 9. INFORMACJE NA TEMAT ZAKRESU WYKLUCZENIA
  1. „W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z Beneficjentem (Zamawiającym) osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
   1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
   2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
   3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
   4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli”
 10. OKREŚLENIE WARUNKÓW ZMIAN UMOWY ZAWARTEJ W WYNIKU PRZEPROWADZONEGO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
  1. W ramach zamówienia przewiduje się możliwość zmian w zawartej umowie w zakresie zmian terminu realizacji zamówienia w przypadku wystąpienia obiektywnych okoliczności uznanych przez obie strony
 11. DODATKOWE INFORMACJE
  1. Dodatkowych informacji udziela Katarzyna Gmyrek pod numerem telefonu 885 050 090 oraz adresem email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.